This website uses cookies to optimize your user experience, statistics, and display customized ads. By using our website, you agree that we use these cookies. Read more in our cookie policy »

Kevin Noone

Baltic Sea Future now available on UR and Kunskapskanalen

Climate change affects the Baltic Sea. Watch leading climate scientists, politicians, municipalities, financial companies and innovation companies sharing ideas about challenges and solutions. The Swedish television channels UR and Kunskapskanalen will show the seminars from the Baltic Sea Future Congress held on 8-9 March in Stockholm.

The Baltic Sea Future congress theme this year was climate change and its effects on the region and the sea. 15 countries participated.

Starting April 26th, you can see the Congress via UR Play and on May 5-6 you can see the program in Kunskapskanalen.


Program for Kunskapskanalen:

May 5

9:00 Klimatförändringarnas historia i Östersjön

Östersjön är ett ungt hav som har genomgått stora förändringar under relativt kort tid, till följd av dramatiska klimatförändringar. Nina Kirschner, forskningschef på Bolincentret för klimatforskning och Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik, berättar om Östersjöns geologiska historia, och vad vi kan lära oss av den. Arrangörer: Stockholms universitet, Stockholms stad och Sustainable Seas Foundation.

9:30 Ett holistiskt perspektiv för framtidens klimat

Enligt Kevin Noone, professor i kemisk meteorologi, definieras jordens nuvarande geologiska epok av en mängd ekologiska, sociala, ekonomiska och geopolitiska risker som alla är sammanlänkade med varandra. I sin presentation talar han om hur vi kan förhindra att dessa risker blir verklighet genom att se planeten och klimatet som ett enda komplext system. Arrangörer: Stockholms universitet, Stockholms stad och Sustainable Seas Foundation.

9:55 Ledarskap för en klimatsäker framtid

Världens befolkning väntas öka till 9.7 miljarder år 2050. Det innebär att vi måste bygga en miljonstad var sjätte dag nästkommande 32 år. Men om vi fortsätter bygga städer på samma sätt som vi har gjort hittills kommer vi inte att kunna nå de mål som sattes upp i Parisavtalet. Det anser Stefan Nyström, chef för Klimatavdelningen på Naturvårdsverket. Arrangörer: Stockholms universitet, Stockholms stad och Sustainable Seas Foundation.

10:10 Är samhället så hållbart som vi tror?

Hur mycket vet vi egentligen om klimatförändringar och vad vi kan göra för att bygga ett hållbart samhälle? Inte så mycket som vi tror, det visar undersökningar som stiftelsen Gapminder har gjort. Olof Gränström, projektledare på Gapminder, talar om vikten av att agera utifrån fakta istället för rädsla, i arbetet med att bromsa den globala uppvärmningen. Arrangörer: Stockholms universitet, Stockholms stad och Sustainable Seas Foundation.

10:25 Baltic 2030 – Östersjöregionens framtid

Alla länder kring Östersjön har skrivit under FN:s Agenda 2030, och ska därmed arbeta för att nå de 17 globala mål för hållbar utveckling som finns i handlingsplanen. Ändå finns det stora skillnader mellan hur ambitiösa länderna är. Krista Kampus, ledare för Baltic 2030 i Östersjöstaternas råd, berättar om skillnaderna och vad som kan göras för att jämna ut dem. Arrangörer: Stockholms universitet, Stockholms stad och Sustainable Seas Foundation.

10:35 Handlingsplan för ett hållbart hav

Tillståndet för Östersjöns ekosystem är fortfarande inte tillräckligt bra och Östersjöländerna har ännu inte nått de mål som sattes upp i den gemensamma handlingsplanen; Baltic Sea Action Plan. Monika Stankiewicz, generalsekreterare HELCOM, berättar om bristerna och vad som behöver göras. Arrangörer: Stockholms universitet, Stockholms stad och Sustainable Seas Foundation.

10:50 Varför når vi inte miljömålen i Östersjön?

Alla Östersjöns länder ligger efter när det gäller att genomföra de åtgärder som slagits fast i den gemensamma handlingsplanen för Östersjöns miljö; Baltic Sea Action Plan. Ottilia Thoreson, chef för det internationella Östersjöprogrammet på WWF, berättar om vad Östersjöländerna har vidtagit för åtgärder och vad mer som krävs. Arrangörer: Stockholms universitet, Stockholms stad och Sustainable Seas Foundation.

11:00 Östersjöns lokala klimatpionjärer

De 1500 städer och kommuner som omger Östersjön spelar en central roll när det gäller att nå de mål som har satts upp för Östersjöns miljö. Det anser Lotta Samuelson, programchef på Swedish Water House, som har lett ett projekt för att undersöka möjligheterna för Östersjöns kommuner att delta mer aktivt i miljöarbetet. Arrangörer: Stockholms universitet, Stockholms stad och Sustainable Seas Foundation.

11:15 Klimatsamarbete för Östersjön - utmaningar och möjligheter

Det finns stora skillnader mellan hur väl länderna kring Östersjön har genomfört de åtgärder som slagits fast i den gemensamma handlingsplanen för Östersjöns miljö; Baltic Sea Action Plan. Representanter för WWF, HELCOM, SIWI och det lokala perspektivet diskuterar hur samarbetet mellan de nationella, regionala och lokala nivåerna kan förbättras. Arrangörer: Stockholms universitet, Stockholms stad och Sustainable Seas Foundation.

11:35 Strategier för klimatanpassning i Europa

Trots att EU-kommissionen har tagit fram en plan för att få alla medlemsländer att anta en nationell klimatanpassningsstrategi är det fortfarande flera länder som inte har gjort det. Elena Visnar-Malinovska, chef för EU-kommissionens klimatanpassningsenhet, berättar hur läget ser ut och vad som behöver göras. Arrangörer: Stockholms universitet, Stockholms stad och Sustainable Seas Foundation.

11:50 Balt Adapts klimatanpassningsstrategi

2013 tog projektet Balt Adapt fram en klimatanpassningsstrategi och en handlingsplan för samarbete kring klimatanpassning i Östersjöregionen. Lotta Andersson, klimatexpert på SMHI, var med och formulerade strategin. Arrangörer: Stockholms universitet, Stockholms stad och Sustainable Seas Foundation.

12:05 Att integrera klimatmål - Vad funkar?

Det mest effektiva sättet att uppnå klimatmålen anses vara att integrera klimatanpassningsstrategier i verksamheter och policys som redan finns på plats i samhället. Gregor Vulturius, forskare på Stockholm Environment Institute (SEI), diskuterar för- och nackdelar med tillvägagångsättet och presenterar forskning på hur klimatanpassningsstrategier har implementerats inom olika branscher i Europa. Arrangörer: Stockholms universitet, Stockholms stad och Sustainable Seas Foundation.

12:20 Stabilitet eller kaos: vägval för klimatet

Hur ska vi klara klimatmålen i Parisavtalet när vi på 28 år inte har lyckats minska utsläppen av koldioxid överhuvudtaget? Enligt Kevin Andersson, professor i klimatledarskap, beror misslyckandet på att världens ledare har valt att tro på romantiska illusioner. Han berättar vad som verkligen måste göras för att minska utsläppen och säkra planeten för kommande generationer. Arrangörer: Stockholms universitet, Stockholms stad och Sustainable Seas Foundation.

13:05 iWater och det klimatsmarta kvarteret

Dagvatten kan innebära stora problem i stadsmiljöer. Det för med sig föroreningar som kan leda till miljöpåverkan och dessutom orsaka översvämningar. För att motverka de negativa effekterna arbetar projektet iWater med att skapa grön infrastruktur i nybyggda kvarter i Helsingfors. Viliina Evokari, projektkoordinator på iWater berättar. Arrangörer: Stockholms universitet, Stockholms stad och Sustainable Seas Foundation.

13:20 Klimatanpassning i Polens städer

För att kunna stå emot klimatförändringarnas konsekvenser måste världens städer klimatanpassas. Marcin Grądzki, specialist på utveckling och samarbete vid Polens miljödepartement, och Joanna Kiernika-Allavena, chef för klimat- och naturskyddsstyrelsen i kommunen Wrocław, berättar om hur 44 städer i Polen har arbetat för att förbättra styrningen av städernas infrastruktur och vattenhantering. Arrangörer: Stockholms universitet, Stockholms stad och Sustainable Seas Foundation.

13:35 Ledarskap för att rädda Östersjön

Östersjön är ett hav som påverkas stort av klimatförändringar. Men vilket slags ledarskap behövs för att vända utvecklingen i regionen och främja ett hållbart hav? Vad kan göras på nationell respektive regional nivå? Dessa frågor diskuteras av en panel med representanter för nationella- och lokala miljöprojekt liksom forskningen. Arrangörer: Stockholms universitet, Stockholms stad och Sustainable Seas Foundation.

14:05 Finansiering av en klimatvänlig ekonomi

EU:s medlemsstater behöver övergå till en ekonomi som inte drivs av fossila bränslen för att motverka klimatförändringar. Alexander Schenk, Sverigechef på Europeiska investeringsbanken (EIB), berättar om de investeringsbehov som finns inom den gröna industrin och om hur EIB arbetar för att mobilisera finansiering av klimatsäkra projekt. Arrangörer: Stockholms universitet, Stockholms stad och Sustainable Seas Foundation.

14:15 Hållbara pensioner och gröna investeringar

Pensionsbolagen kan spela en viktig roll när det gäller att gå i bräschen och motivera andra aktörer på finansmarknaden att planera långsiktigt och göra hållbara, klimatsäkra investeringar. Det anser Magnus Billing, vd på Alecta och medlem i EU-kommissionens expertgrupp för hållbara finanser. Han talar om expertgruppens rekommendationer för att få till stånd fler gröna investeringar. Arrangörer: Stockholms universitet, Stockholms stad och Sustainable Seas Foundation.

14:25 Gröna upphandlingar

Myndigheter i Lettland ska ta hänsyn till klimateffekter vid offentliga upphandlingar, i syfte att motverka klimatförändringar och uppnå målen som slagits fast i handlingsplanen Baltic 2030. Ugis Zanders, senior expert vid Lettlands departement för miljöskydd och regional utveckling, berättar om sitt arbete med att ta fram nationella riktlinjer för gröna offentliga upphandlingar. Arrangörer: Stockholms universitet, Stockholms stad och Sustainable Seas Foundation.

14:40 Finansiering för en hållbar Östersjöregion

Hur kan klimatinvesteringar för en hållbar Östersjöregion finansieras? Vad kan göras för att öka utbudet av gröna investeringar och går utvecklingen tillräckligt fort? Representanter från Europeiska investeringsbanken, Stockholm Green Digital Finance, Alecta och Lettlands miljödepartement diskuterar dessa och andra frågor. Arrangörer: Stockholms universitet, Stockholms stad och Sustainable Seas Foundation.


May 6:

9:00 Klimatanpassning i tyska städer

Städer spelar en central roll när det gäller att anpassa sig till och bygga upp en motståndskraft mot klimatförändringar. Det tyska forskningsinstitutet Adelphi har undersökt hur Tysklands största städer har arbetat med klimatanpassning. Christian Kind, projektledare på Adelphi, berättar om vad forskningsprojektet har kommit fram till. Arrangörer: Stockholms universitet, Stockholms stad och Sustainable Seas Foundation.

9:15 Fintech för gröna investeringar

Behovet av att göra klimatinvesteringar i gröna obligationer är långt större än antalet utfärdare. Marcus Svedberg, rådgivare på Stockholm Green Digital Finance anser att Fintech (finansteknologi) kan vara ett sätt att stänga denna investeringsklyfta. Han berättar bland annat om hur blockkedjor kan användas för att öka utbudet av klimatinvesteringar. Arrangörer: Stockholms universitet, Stockholms stad och Sustainable Seas Foundation.

9:25 Rent vatten i det växande Stockholm

Stockholms vatten står inför flera utmaningar i form av farliga substanser, övergödning och förändrade livsmiljöer. Gunnar Söderholm, förvaltningsdirektör på Miljöförvaltningen i Stockholms stad, berättar om kommunens arbete för att säkra rent vatten i en växande storstad. Arrangörer: Stockholms universitet, Stockholms stad och Sustainable Seas Foundation.

9:35 Att klimatanpassa Östersjöns städer

För att anpassa städerna i Östersjöregionen till klimatförändringarna behöver investeringar göras. Men ska huvudansvaret för klimatanpassningen av städerna ligga på staten eller skötas av kommunerna själva? Ett panelsamtal med miljöminister Karolina Skog (MP), Gunnar Söderholm, från Miljöförvaltningen i Stockholm, och Akko Karlsson, vice ordförande i regionförbundet i Kalmar län. Arrangörer: Stockholms universitet, Stockholms stad och Sustainable Seas Foundation.